canstockphoto8888292_2Projektový audit

Cílem projektového auditu je získání objektivních informací o silných a slabých stránkách projektového řízení.

Výsledné informace o stavu projektového prostředí jsou nesmírně důležité zejména pro manažery projektů. Na základě výsledků auditu lze zvýšit efektivitu projektů nasazením nových prvků metodiky nebo upravením metodiky stávající. Může se také ukázat potřeba dalšího proškolení nebo doporučení pro projektové manažery.

V rámci kontroly je vyhodnocováno, jak jsou implementovány klíčové aspekty metodiky a doporučení. Mimo kontroly existence jednotlivých manažerských produktů jsou dále vyhodnocována i kritéria jakosti těchto dokumentů.

Hlavními přínosy provedení tohoto auditu je posouzení správnosti nasazení metodiky na reálném projektu. Výstupem auditu je strukturovaný kontrolní list auditu, manažerské shrnutí zjištěných skutečností a doporučení následných opatření.

Project Health Check

Takzvaná Kontrola zdraví projektu přináší nezávislý audit realizovaného nebo ukončeného projektu. Probíhá na základě procesních kontrolních listů a provádí jí v různých etapách projektu nezávislý konzultant nebo auditor se znalostí projektové metodiky.

V rámci této kontroly se vyhodnocováno, jakým způsobem jsou klíčové aspekty metodiky implementovány. Jaká je schopnost dosažení plánovaných cílů projektů dle aktuálního vývoje predikcí jednotlivých ukazatelů a lze určit stav a kompletnost projektové dokumentace. Jsou vyhodnocována i kritéria jakosti manažerských dokumentů.

Výstupem je strukturovaný kontrolní list auditu, záznamy z interview, manažerské shrnutí zjištěných skutečností, vyhodnocení projektu a doporučení následných korektivních opatření.

K provedení projektového auditu používáme procesních kontrol PRINCE2®.

Přínosy projektového auditu

1U komerční organizace stejně jako ve státní správě sledujeme auditem zavedení kontrolního a reportovacího systému pro monitorování efektivity řízení projektů. Vedoucí pracovníci tím získávají velmi důležité manažerské nástroje.

3Pravidelně se opakující provádění auditů napomáhá k udržení vysoké odbornosti a profesionality. Současně je vynikajícím prostředkem pro nastavení vyžadované kvality a úrovně projektového řízení v každém typu organizace.

2Zpráva o provedeném auditu deklaruje klientům či jejich partnerům dobrou úroveň vyspělosti procesů projektového řízení. Potvrzuje tím, že organizace má vysoké předpoklady pro odborné, finančně a časově  efektivní řízení projektů.

4Společnosti prezentující se certifikací tohoto typu auditu vysílají svému okolí informaci o své připravenosti investovat do zlepšení a zkvalitnění projektového řízení. Tím se výrazně vymezují vůči konkurentům, kteří nejsou schopni či ochotni prokázat vyspělost svých procesů a znalostí.

 
Poskytujeme služby v oblastech

Zpracování metodik projektového řízení
Audity stavu projektového řízení
Řízení IT projektů
Poradenství v oblasti systémů kvality řízení a strategie

CERTIFIKACE
Naši pracovníci jsou držitelé certifikací PRINCE2 Foundation, ISO 10006 Project Management, ITIL Foundation v3 rev. 2011 a TSM Implementation