canstockphoto7238163-a

Každá firma byla založena s určitou vizí jejich vlastníků a jejím posláním by mělo být tuto vizi naplnit. Je velmi důležité, aby firma věděla nejen kam a kudy chce jít, ale také, kde se na své cestě nachází a co musí udělat proto, aby se k cíli své cesty dostala. Rovněž se musí zajímat o to, kam směřuje konkurence, jaké cíle mají její zákazníci či dodavatelé a jak se celkově vyvíjí okolní prostředí, ve kterém se firma nachází. Z rozboru uvedených údajů management firmy snáze pochopí, jaká je pozice podniku v současnosti, ale i to, kam by měli směrovat své aktivity v budoucnosti.

Správně zvolené strategické cíle a cesty k jejich naplnění vycházející ze současné situace a možností firmy jsou předmětem strategického managementu, jehož formalizovanou podobu tvoří strategický plán.

Základním předpokladem úspěšného nasměrování a rozvoje firmy je jasná formulace dlouhodobých cílů, tedy tvorba vize a mise (poslání).

Na rozdíl od současnosti nebyly po skončení poslední světové války trhy nasyceny a jejich vývoj probíhal pomaleji. V té době firmám postačovalo pouze operativní řízení. Dnes se již podniky nacházejí v turbulentním prostředí, které se neustále mění, což pro podnik představuje nejenom hrozby, ale i potencionální příležitosti k získání komparativní výhody v soutěži s ostatními.

Poslání říká proč organizace existuje a co dělá. Nastiňuje jedinečný účel organizace stručným popsáním, co organizace dělá a pro koho to dělá. Někdy také zahrnuje popis jak bude organizace dosahovat svého účelu existence, aby její poslání bylo unikátní a odlišovalo je od konkurentů a podobných organizací.


Vize shrnuje to čím chce společnost být, popisuje budoucnost jako významně odlišnou od současnosti tím, že identifikuje hlavní dlouhodobé změny v organizaci. Je zdrojem inspirace. Poskytuje jasná rozhodovací kritéria pro následnou tvorbu základních strategických směrů a cílů.


 
Poskytujeme služby v oblastech
Zpracování metodik projektového řízení
Audity stavu projektového řízení
Řízení IT projektů
Poradenství v oblasti systémů kvality řízení a strategie
CERTIFIKACE
Naši pracovníci jsou držitelé certifikací PRINCE2 Foundation, ISO 10006 Project Management, ITIL Foundation v3 rev. 2011 a TSM Implementation