Fotolia_23790664_M_350Systémy kvalitního řízení

Cílem systémů řízení kvality nebo chceme-li kvalitního řízení je dnes stejně jako v dobách Tomáše Bati dosažení trvalé spokojenosti zákazníka. Jaké máme nasadit v organizaci mechanismy, abychom naplnili naše cíle a vize?

K nastavení organizační filozofie pro sledování spokojenosti zákazníka nám účinně pomohou praxí prověřené standardy ISO 9001, které se zabývají standardizací procesů pro řízení organizace.

Pro zajištění kvalitního řízení projektů doporučuje ISO 10006 nasazení organizačních standardů v oblastech odpovědností managementu organizace, realizace produktu, měření, analýzy a inovací, řízení zdrojů a samotné kvality projektu.

Při řízení projektu je třeba zabývat se různými problémy na úrovni strategické, taktické či operativní. Jedná se o užití zdrojů, dodržení časového plánu a rozpočtu, komunikace v projektu, technické problémy či zabezpečení pracovníků pro projekt. Vedoucí projektu se musí zabývat těmito problémy současně a hledat potřebná řešení.

Standard ISO 10006 není metoda řízení, je to standard, který slouží jako referenční model pro nastavení řízení projektů v organizaci. Obsahuje obecné zásady či postupy a je určena pro projekty všech typů. Norma není návodem pro řízení konkrétního projektu. Mnohem více je zaměřena na procesy při řízení projektu a zvyšování jejich kvality. Jinými slovy více než množství praktických tipů zde najdete řadu doporučení k tomu, jak by měla být nastavena pravidla v organizaci, která chce zvyšovat kvalitu svých projektů.

Nasazením metodiky ISO 10006 lze dosáhnout vyšší efektivity především v oblastech systémové integrace, implementačních projektů, dotačních programů EU fondů, řízení portfolia projektů a řízení projektů jakéhokoliv typu.

ČSN/ISO 10006 je označení standardu pro systém managementu projektů.

Norma řeší stěžejní otázky, které mají přímý vliv na kvalitu řízení jak v celé organizaci, tak konkrétně pro management projektů.

1

Životní cyklus projektu. Můžeme ho definovat jako posloupný sled fází, kterými projekt projde od zahájení až po jeho ukončení. Podstatné na něm je, že dává do souvislostí fáze/etapy projektu a jeho výstupy. Organizace a komunikace: Pro úspěšnou organizaci projektových činností je nutné nastavit jasná pravidla pro organizaci projektových činností.

2

Řízení rizik. Účelem řízení rizik je v co největší míře eliminovat rizika (resp. snížit pravděpodobnost nebo negativní dopad identifikovaných hrozeb) a nastavit mechanismy pro jejich identifikaci, ohodnocení stupněm závažnosti (prioritou) a následně navrhnout a realizovat opatření, která povedou k jeho eliminaci, případně alespoň snížení jeho priority.

3

Řízení změn je významnou integrální součástí řízení projektu, počínaje stanovením parametrů dohodnutých výstupů projektu, přes nastavení kontrol potupných výstupů v Projektovém plánu, jejich kontrolu v průběhu projektu až po závěrečnou akceptaci.

4

Řízení zdrojů v projektech. K efektivnímu dosažení cílů projektu je nezbytné důsledně plánovat a koordinovat disponibilní a alokované zdroje (finance a personální kapacity) v čase.

5

Řízení kvality projektů. cílem řízení kvality je vytvoření díla, které odpovídá požadavkům zákazníka (někdy i nevyřčeným, protože těžko měřitelných) prostřednictvím efektivně nastavených a optimálně prováděných procesů na projektu.

CERTIFIKACE
Naši pracovníci jsou držitelé certifikací ISO 10006 Project Management
Poskytujeme služby v oblastech

Zpracování metodik projektového řízení
Audity stavu projektového řízení
Řízení IT projektů
Poradenství v oblasti systémů kvality řízení a strategie